Dòng tiền tự do là gì? Có bao nhiêu loại dòng tiền tự do nào được sử dụng trong mô hình tài chính? Làm thế nào để tiếp cận mô hình dòng tiền tự do (FCF)? Trong bài viết này, Scue sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên nhé.

Dòng tiền tự do là gì?

Dòng tiền tự do là dòng tiền sẵn có dành cho công ty hoặc cổ đông của nó, sau khi đã tính đến chi tiêu vốn. 

Dòng tiền tự do được tính như sau:

Dòng tiền tự do = Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Chi tiêu vốn

1_BF17C8BF-F3AE-42BA-BD1D-855F93AC7040

Dòng tiền tự do – Free Cash Flow (FCF)

– Có hai cách để tiếp cận đó là:

+ Chiết khấu dòng tiền tự do của công ty (FCFF) với chi phí sự dụng vốn trung bình có trọng số để có được giá trị của công ty, và trừ ra giá trị của nợ hiện hữu để tìm ra giá trị của vốn cổ phần.

+ Chiết khấu dòng tiền tự do của cổng đông (FCFE) với chi phí sự dụng vốn cổ phần để có được giá trị thị trường của vốn cổ phần. 

– FCFF là dòng tiền sau thuế được tạo ra từ hoạt động của công ty, trừ đi đầu tư vốn và vốn luân chuyển ròng. Nó bao gồm dòng tiền thuộc về cả trài chủ lẫn cổ đông.

FCFF = EBIT (1 – TR) + Khấu hao – Chi tiêu vốn – Gia tăng trong NWC

Trong đó: 

EBIT = thu nhập trước lãi vay và thuế  

TR = thuế suất thu nhập công ty 

NWC = vốn luân chuyển ròng

FCFE là dòng tiền được suy ra từ dòng tiền tự do của công ty sau khi trừ đi chi phí lãi vay sau thuế, cũng như trừ đi dòng tiền từ phát hành hoặc mua lại nợ ròng

FCFE = NI- Chi tiêu vốn + Khấu hao – Gia tăng trong NWC + Gia tăng trong nợ thuần

Trong đó:

NI = Lợi nhuận sau thuế 

Gia tăng trong nợ thuần = Vay nợ mới – Trả nợ gốc cũ

Ngoài ra: 

FCFE = FCFF – Lãi vay x (1 – TR) – Gia Tăng trong nợ thuần

Mô hình định giá chiết khấu dòng tiền tự do của công ty 

Mô hình định giá dòng tiền tự do của công ty chiết khấu dòng tiền hàng năm cộng với giá trị ước tính của giá trị cuối cùng. Chúng ta sử dụng mô hình tăng trưởng không đổi để ước tính giá trị cuối cùng và chiết khấu với chi phí vốn bình quân gia quyền

V0 = t=1TFCFFt(1+WACC)t + VT(1+WACC)T

Trong đó:  

V0 = giá trị của công ty 

WACC = chi phí vốn bình quân gia quyền

VT = giá trị cuối cùng 

Các bước thực hiện định giá dựa trên mô hình định giá dòng tiền tự do của công ty

Bước 1: Dự phóng các khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Bước 2: Xác định dòng tiền tự do của công ty của các năm từ số liệu có được của BCTC   

Ta có công thức xác định dòng tiền:

Dòng tiền tự do của công ty:

FCFF = EBIT (1 – TR) + Khấu hao – Chi tiêu vốn – Gia tăng trong NWC 

Bước 3: Xác định tỷ lệ chiết khấu 

Ở đây, tỷ lệ chiết khấu là chi phí vốn bình quân gia quyền

Ta có công thức xác định chi phí vốn bình quân gia quyền như sau:

WACC = EE+D  x kE + DE+D  x kD x (1 – TR)

Trong đó:

E = Giá trị vốn cổ phần 

D = Giá trị vốn vay 

kE = chi phí của vốn cổ phần 

kD = chi phí của vốn vay

TR = thuế suất thu nhập công ty 

  • Chi phí của vốn cổ phần được tính như sau 

kE = Rf + x ( Rm – Rf )

Trong đó: 

Rf = Lãi suất phi rủi ro 

Rm = Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường 

= hệ số đo lường mức độ rủi ro của cổ phiếu 

  • Chi phí của vốn vay được tính như sau 

kD = Lãi suất vay x (1 – TR)

Bước 4: Chiết khấu tất cả các dòng tiền FCFF trong tương lai về hiện tại theo tỷ lệ chiết khấu

Bước 5: Xác định giá trị cuối cùng (VT) và chiết khấu giá trị cuối cùng về hiện tại

Các mô hình dòng tiền tự do sử dụng giá trị cuối cùng để tránh phải cộng giá trị hiện tại của tổng vô hạn các dòng tiền. Giá trị cuối cùng này có thể đơn giản là giá trị hiện tại của chuỗi tiền tăng trường không đôi hoặc có thể dựa vào EBIT, giá trị sổ sách, thu nhập hoặc dòng tiền. Một quy tắc chung là, các ước lượng của giá trị nội tại phụ thuộc rất nhiều giá trị cuối cùng. 

Ta có công thức tính giá trị cuối cùng đối với dòng tiền tự do của công ty như sau: 

VT = FCFFT+1(WACC-g)

Trong đó: g = tỷ lệ tăng trưởng FCFF mãi mãi sau năm T 

Bước 6: Xác định giá trị của cổ phiếu 

Giá trị của công ty là tổng các dòng tiền chiết khấu của các năm về hiện tại cộng với giá trị cuối cùng 

Để xác định giá cổ phiếu của công ty, ta phải xác định giá trị của vốn cổ phần 

Ta có công thức:  Giá trị của vốn cổ phần = Giá trị công ty – Tổng nợ + Tiền mặt

Ta có công thức xác định như sau 

Giá trị của cổ phiếu = Giá trị vốn cổ phần / Tổng số cổ phiếu phát hành hiện tại

FA-TUẦN-4-DES

Mô hình định giá dòng tiền tự do của vốn cổ phần 

Đối với mô hình định giá chiết khấu dòng tiền tự do của vốn cổ phần, chúng ta có thể chiết khấu dòng tiền tự do của vốn cổ phần bằng cách sử dụng chi phí vốn cổ phần 

V0 = t=1TFCFEt(1+kE)t + VT(1+kE)T

Trong đó:  

V0 = giá trị vốn chủ sở hữu của công ty

kE = chi phí của vốn cổ phần 

VT = giá trị cuối cùng 

Các bước thực hiện mô hình định giá dòng tiền tự do của vốn cổ phần tương đối giống như các bước trên 

Trong đó:

Giá trị cuối cùng của mô hình FCFE được xác định 

VT = FCFET+1(kE-g). 

    

 

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *