Sau buổi đầu gặp gỡ các thí sinh ban tổ chức cuộc thi đã cho các thí sinh bốc thăm để chọn nhóm cho mình , sau đây là danh sách các nhóm :

  STT HỌ TEÂN LÔÙP TRÖÔØNG
  1 Döông Minh Trí NH2 KT
Nhóm 1 2 Haø Quang Cöôøng 20B1 NH
  3 Traàn Ñöùc Cöôøng   NT
  1 Leâ Vuõ Laâm NN4 KT
Nhóm 2 2 Ñinh Thò Hoàng Anh TC5 KT
  3 Baïch An Vieãn TCNH4 KKT
  1 Tröông Quang Vuõ QT8 KT
Nhóm 3 2 Buøi Thanh Duy NH15 KT
  3 Traàn Ngoïc Ñình Sôn NH1 KT
  1 Ñaëng Höõu Thuûy 20B1 NH
Nhóm 4 2 Voõ Thieän Trung TC4 KT
  3 Ñinh Höõu Truùc 20 NH
  1 Traàn Xuaân Kieàu NH9 KT
Nhóm 5 2 Traàn Nhö Tình TC10 KT
  3 Ñinh Quang Thaønh TC15 KT
  1 Ñoàng Thanh Thaùi 20D NH
Nhóm 6 2 Nguyeãn Thò Hoàng Duyeân 20E NH
  3 Ñinh Vieát Nam 21HT1 NH
  1 Traàn Troïng Ngoïc KT20 KT
Nhóm 7 2 Nguyeãn Huy Duõng QT3 KT
  3 Haø Kieát Traân QT5 KT
  1 Ñinh Vaên Thuaàn NH13 KT
Nhóm 8 2 Leâ Quang Khaùnh TC8 KT
  3 Mai Tuaán Phong TC7 KT
           

Việc chia nhóm được tiến hành bốc thăm một cách ngẫu nhiên !


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *