Giới thiệu ban điều hành

Giới thiệu ban điều hành

Huỳnh Thị Tố Trinh

???? Chức vụ: Chủ nhiệm
✍️ Chuyên ngành: Ngân hàng – K46
???? Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw

Giới thiệu ban điều hành

Huỳnh Thị Tố Trinh

???? Chức vụ: Chủ nhiệm
✍️ Chuyên ngành: Ngân hàng – K46
???? Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw