Posts Tagged "Tài chính hành vi"

Tài chính hành vi: Những nguyên lý và lý thuyết cơ bản

Tài chính hành vi ngày càng trở thành một nhánh quan trọng trong tài chính – giúp đưa ra những lý giải cho những quyết định kinh tế của chúng ta bằng cách kết hợp giữa lý thuyết tâm lý…

Read More

Tài chính hành vi: Ba điều kiện tồn tại

Tài chính học hành vi là lĩnh vực tài chính sử dụng các lý thuyết cơ bản dựa trên tâm lý con người để giải thích những bất thường trên thị trường tài chính. Trong đó, lý thuyết tài chính…

Read More