Posts Tagged "tài chính hành vi: 3 điều kiện tồn tại"

Tài chính hành vi: Ba điều kiện tồn tại

Tài chính học hành vi là lĩnh vực tài chính sử dụng các lý thuyết cơ bản dựa trên tâm lý con người để giải thích những bất thường trên thị trường tài chính. Trong đó, lý thuyết tài chính…

Read More