Posts Tagged "short selling"

Bán khống tạm thời lùi bước

Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, bán khống càng có đất phát triển. Kho hàng bán khống giờ đây được mở rộng nhờ các liên minh với một số công ty quản lý quỹ. Hoạt động bán khống…

Read More