Posts Tagged "phương pháp đọc nhanh BCTC"

Phương pháp đọc nhanh báo cáo tài chính theo quan điểm của Warren Buffett

Khi phân tích doanh nghiệp, Warren Buffett thường chú trọng vào nội dung tài chính thông qua việc phân tích các hoạt động mang lại lợi nhuận và các số liệu tài chính. Làm thế nào mà ông có được…

Read More