Posts Tagged "phân tích kĩ thuật"

Các biện pháp phân tích kỹ thuật

1. Phân tích tương quan (Leading Indicators) Các phương pháp phân tích tương quan chỉ ra tương quan lực lượng giữa sự tăng giá và sự giảm giá, tương quan lực lượng giữa phe mua và phe bán trong một…

Read More

10 Nguyên tắc phân tích kỹ thuật của J. Murphy

Trong khi đó những phân tích cơ bản vẫn chưa thoát ra khỏi sự thay đổi xu hướng một cách đột ngột này, và họ vẫn chưa kịp thoát tại thời điểm này. Chúng ta dễ dàng nhận thấy dấu…

Read More