Posts Tagged "Mục tiêu kép năm 2013 – Thách thức và hiện thực hóa"

Mục tiêu kép năm 2013 – Thách thức và hiện thực hóa

Quốc hội đang họp thảo luận và quyết định kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2013, trong đó có mục tiêu kép – lạm phát thấp hơn và tăng trưởng cao hơn năm 2012. Thách thức lạm phát…

Read More