Posts Tagged "lách luật"

Chiêu lách luật của kiểm toán

Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán, nhưng trong nhiều trường hợp, vẫn không phản ánh đúng bản chất tài sản, thực trạng tài chính của DN. Tình trạng bắt tay giữa kiểm toán và DN để đưa ra…

Read More