Posts Tagged "đội lái"

Nhận diện “đội lái” trên thị trường chứng khoán

Nhìn một cách khách quan, hoạt động của “đội lái” cũng có mặt tích cực của nó. Đó là tạo ra một không khí giao dịch sôi động trên thị trường. Chính những con sóng do “đội lái” tạo ra…

Read More