Posts Tagged "Bắc Âu"

Căn cơ và sáng tạo: Mô hình vượt khủng hoảng của các quốc gia

Bí quyết rất đơn giản: Hoạch định chính sách căn cơ và luôn ưu tiên ưu tiền cho nghiên cứu sáng tạo để duy trì một nền tảng vững nhưng luôn tạo ra những động lực phát triển mới.  …

Read More