Posts Tagged "arbitrage"

Tài chính hành vi: Giới hạn khả năng kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tài chính

Một trong những khái niệm nền tảng trong tài chính là kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage), nó được hiểu như là “hoạt động mua và bán đồng thời một loại tài sản nhưnhau trên hai thị trường khác nhau…

Read More