Category archive for "Ban Điều Hành"

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 20

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ XX (2018-2019) Ban điều hành Nhiệm kỳ XX của Câu lạc bộ Chứng Khoán Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 7 thành viên. Họ là những sinh viên tài năng, nhiệt huyết, sẵn sàng cống…

Read More