Danh sách 8 nhóm vòng 2 cuộc thi SCUE – NĐTCKTL

Sau buổi đầu gặp gỡ các thí sinh ban tổ chức cuộc thi đã cho các thí sinh bốc thăm để chọn nhóm cho mình , sau đây là danh sách các nhóm :

  STT HỌ TEÂN LÔÙP TRÖÔØNG
  1 Döông Minh Trí NH2 KT
Nhóm 1 2 Haø Quang Cöôøng 20B1 NH
  3 Traàn Ñöùc Cöôøng   NT
  1 Leâ Vuõ Laâm NN4 KT
Nhóm 2 2 Ñinh Thò Hoàng Anh TC5 KT
  3 Baïch An Vieãn TCNH4 KKT
  1 Tröông Quang Vuõ QT8 KT
Nhóm 3 2 Buøi Thanh Duy NH15 KT
  3 Traàn Ngoïc Ñình Sôn NH1 KT
  1 Ñaëng Höõu Thuûy 20B1 NH
Nhóm 4 2 Voõ Thieän Trung TC4 KT
  3 Ñinh Höõu Truùc 20 NH
  1 Traàn Xuaân Kieàu NH9 KT
Nhóm 5 2 Traàn Nhö Tình TC10 KT
  3 Ñinh Quang Thaønh TC15 KT
  1 Ñoàng Thanh Thaùi 20D NH
Nhóm 6 2 Nguyeãn Thò Hoàng Duyeân 20E NH
  3 Ñinh Vieát Nam 21HT1 NH
  1 Traàn Troïng Ngoïc KT20 KT
Nhóm 7 2 Nguyeãn Huy Duõng QT3 KT
  3 Haø Kieát Traân QT5 KT
  1 Ñinh Vaên Thuaàn NH13 KT
Nhóm 8 2 Leâ Quang Khaùnh TC8 KT
  3 Mai Tuaán Phong TC7 KT
           

Việc chia nhóm được tiến hành bốc thăm một cách ngẫu nhiên !

Bài viết liên quan
👩💼QUICK-RESPONSE: NHẬN DIỆN BẢN THÂN 👨💼 ✅MÃ QR CỦA RIÊNG BẠN 🎉🎉Với gần 2️⃣0️⃣ năm hình thành và
CLB Chứng khoán trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM trân trọng thông báo những gương
Câu lạc bộ chứng khoán SCUE đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xin
Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các
Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *