Archive for November, 2018

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ: 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán – William J. O’Neil

Lời giới thiệu 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán – nguyên tác của William J. O’Neil, do Alpha Books biên dịch và xuất bản tại Việt Nam. Ông là một nhà kinh doanh…

Read More

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 20

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ XX (2018-2019) Ban điều hành Nhiệm kỳ XX của Câu lạc bộ Chứng Khoán Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 7 thành viên. Họ là những sinh viên tài năng, nhiệt huyết, sẵn sàng cống…

Read More